Sr. Index   Editor   Download
1 कर्मवीर रावसाहेब थोरात कला व  वाणिज्य महाविद्यालय ,वणी आयोजित राज्यस्तरीय चर्चासत्र

विषय : समकालीन मराठी ग्रामीण कावितेतील स्थित्यंतरे

डॉ .मंदाकिनी पाटील व प्रा.नारायण पाटील