Sr. Index   Authors   Download
1 पालि अभिलेखों में इतिहास –निरूपण : एक अनुशीलन डॉ.जमील अहमद  
2 पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावांचे ऐतिहासीक महत्व व आधुनिक काळातील उपयोगिता – एक चीकिस्ता डॉ.ज्ञानेश्वर कड़व  
3 Secondary Sources for the Study of Kabir and Kabirpanth Dr. Purnendu Ranjan